Dierverzorging         Uitlaatservice         Honden hotel   

                          Hondenuitlaatservice en dierverzorging                   

                     Algemene voorwaarden

            

Download hier.
Algemene voorwaarden Presleys.pdf (535.79KB)
Download hier.
Algemene voorwaarden Presleys.pdf (535.79KB)

*Presley´s behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.  

 

1. Entingen en Gedrag
1. De uitlaatservice loopt met uw hond (en) op afgesproken tijden.

2. De uitlaatservice loopt gemiddeld een uur (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).

3. Presley´s handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

4. Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de  eigenaar van de hond.

5. Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

2. Schade en Aansprakelijkheid  

1. U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.

2. Uw hond zal te allen tijde "handdoek droog" afgeleverd worden.  Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de "uitlaatservice".

3. In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico´s, losgelaten worden. Er zal te allen tijde professioneel toezicht zijn op uw hond(en). Daarbij is de "uitlaatservice" niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

3. Gezondheid en weersomstandigheden 

1. De uitlaatservice loopt met uw hond (en) op afgesproken tijden.

2. De uitlaatservice loopt gemiddeld een uur (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).

3. Presley´s handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

4. Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.

5. Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

4. Afzeggen en Opzeggen   

1. U dient een afgesproken wandeling minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.

2. U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

3. De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken wandelingen af te zeggen in geval van;

 -Ziekte.

-Privé/familie omstandigheden.

-Weeralarm of extreme gladheid.

5. Presley´s overeenkomst

1. Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend naar waarheid door Presley´s en klant.

 2. De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

 3. De opdrachtgever krijgt de overeenkomst van tevoren ter controle, aanvulling en/of wijziging toegestuurd.

 4. De opdrachtgever retourneert voor aanvang van de dierenverzorging een ondertekende versie van de overeenkomst per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.presleys.nl en/of telefonisch opvraagbaar).

 5. U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden, indien u niet thuis bent.

6. Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in Presley´s overeenkomst.

7. In alle gevallen dienen beide partijen een getekend kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.

6. Ontvangst name Sleutel

*Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:

 1. Presley´s verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

-Niet zal dupliceren.

-Niet zal voorzien van adres.

-Zorgvuldig in huis zal bewaren.

-Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten en/of dieren verzorgt moeten worden

-Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden en /of verzorgen van de dieren.

-Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal deze overeenkomst direct beëindigd worden.

 2. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Presley´s de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Presley´s kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

7. Reserveringen en Kosten

1. Bij reserveringen voor vakantieopvang vragen wij u om een aanbetaling te doen van het totale bedrag. Indien u 4 weken voor de afgesproken vakantieopvang nog annuleert krijgt u het aanbetaalde bedrag volledig terug. Elke week waarin u daarna annuleert vermindert het bedrag dat u terugkrijgt met 25%.

 2. Presley´s behoud zich het recht voor om het verblijf van uw hond te annuleren op ieder moment gedurende de afgesproken opvangperiode wanneer daar reden toe is. Als de klant de opvang al volledig betaald heeft zal het bedrag voor de resterende periode na de annulering volledig gerestitueerd worden.

 3. Als u beslist dat u het verblijf van uw hond tijdens de afgesproken opvangperiode, om welke reden dan ook, wilt annuleren. Behoud Presley´s zich het recht voor om de reeds betaalde kosten voor de opvang niet te restitueren.

8. Betalingen

1. Betalingen dienen contant of op het rekeningnummer van Presley´s gestort te worden, deze is te vinden op uw factuur of op de website www.presleys.nl onder  vermelding van uw naam,  de naam van uw hond, en het factuurnummer i.v.t 

 2. Presley´s stuurt de klant per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 10 dagen dient te voldoen.

 3. De opdrachtgever dient in het geval van vakantieopvang een aanbetaling te doen van minimaal de helft van het afgesproken tarief. Zonder deze aanbetaling staat de overeenkomst niet vast en is er geen reservering.

 4. Betalingen kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur en of website. O.v.v  het factuur nummer.

 5. Indien de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering.

6. Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met euro 12,50 administratiekosten.

 7. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

8. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd of eventueel wordt verlengd wordt het verschuldigde bedrag of eventueel tegoed verrekend met opdrachtgever.

 9. Rittenkaarten worden per wandeling afgestempeld door de uitlaatservice.

10. Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een rittenkaart.


9. Btw Tarieven

1. Actuele tarieven zijn te allen tijde te vinden op de website www.presleys.nl .

 2. De tarieven zijn inclusief BTW.

 3. De tarieven worden vooraf in de overeenkomst vastgelegd.

 4. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Presley´s meerwerk heeft moeten verrichten is Presley´s gerechtigd dit door te berekenen. Eventueel tijdsduur aan onverwachte niet geplande consulten inbegrepen.


10. Vakantie en Dagopvang

1. Voorafgaand dient er getekend te worden voor de algemene voorwaarden. En het tijdelijk in bewaring stellen van de hond en/of ander dier. Indien er een vakantie verblijf toepasbaar is wordt er een overeenkomst opgemaakt en ondertekend.

2.  Het bedrag dient voorafgaand aan het verblijf voldaan te worden.

3. Tarief dagopvang per hond, per dag bedraagt  € 12,50 ongeacht hoe groot de hond is

 4. Betreden van en verblijf op het terrein is voor eigen risico.

5. De hond moet op en voor het terrein aangelijnd blijven totdat de hond van u overgenomen is.

6. Op de afgesproken datum en tijd kan de hond gebracht / gehaald worden.

 7.Honden dienen te zijn ontwormd en behandeld te zijn tegen parasieten zoals vlooien.

8. Honden met gedragsproblemen zoals overmatig blaffen, agressie honden of agressie mensen, kunnen niet aangenomen worden in de dagopvang. Uitzonderingen ter beoordeeling van de eigenaar, van de dagopvang.

9. Honden worden alleen op afspraak gewassen, getrimd en/of geborsteld. U kunt hiervoor een afspraak bij ons maken. Voor de actuele tarieven kijkt u op de website www.presleys.nl.

10. Eigen mand, speeltje of kleedje mag meegenomen worden, echter voor eigen risico.

11. Eigen voer kan mee gegeven worden, dit resulteert niet in een lager tarief.

11. De eigenaar van het verblijf is niet verantwoordelijk indien de hond tijdens het verblijf ziek of loops wordt.

13. Bijzonderheden van de hond dienen schriftelijk medegedeeld te worden.

14. Onverhoopte consulten en behandelingen van de dierenarts tijdens het verblijf, komen voor rekening van de eigenaar.

15. Onverhoopte kosten veroorzaakt door de hond komen voor rekening van de eigenaar.

 16.Uitzonderingen, ziekte of gedrag is ter beoordeling van de eigenaar, van de opvang.

17. Medicijnen kunnen mee gegeven worden mits er een duidelijke gebruiksaanwijzing is.

18. Er vindt geen teruggaaf van betaling plaatst indien u uw hond eerder wilt of moet ophalen, of als u de reservering wilt annuleren. Voor vakantie opvang zie Artikel 7.1, 7.2, 7.3 .